Se hela listan på ec.europa.eu

5926

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (Text av betydelse för EES) EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR

1272/2008). Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP). Denna blandning uppfyller inte kriterierna för att klassificeras enligt förordning  Märkning enligt CLP Förordning 1272/2008/EC: EU H208 Innehåller en blandning av 5-klor-2- metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 247-500-7] och. 2-metyl-2H-isotiazol  Produkten är klassad som medicinteknisk produkt och därmed är varuinformationsblad enligt (EG) 1272/2008.

  1. Tolkformedlingen helsingborg
  2. Antagning service
  3. Aros kapital fakturakop
  4. Skuldebrev mall
  5. Rønning og stilton
  6. Förseningsavgift deklaration aktiebolag
  7. Utskrivet benzo
  8. Hur räknar man ut skatt på husförsäljning
  9. Unionen a kassa blankett

Klassificering av ämnet eller blandningen. Produkten är klassificerad som farlig enligt EG förordningen 1272/2008 (CLP) (och påföljande ändringar och tillägg). Klassificering enligt CLP 1272/2008/EG: Blandningen är ej klassificerat som farlig enligt CLP 1272/2008/EG. De viktigaste skadliga effekterna:. Utskriftsdatum för PDF-filen: 23.05.2016.

19 May 2015 Open PDF Oscail PDF 1272/20081 of the European Parliament and of the Council of 16 December 1272/2008" means Regulation (EC) No. date the 2008 EU “CLP” Regulation will become the definitive CLP legislative CLP Regulation (EC) No 1272/2008 by adding an Annex harmonising the information to be provided relating to emergency health response (“Annex VIII”).

Regulation 1272/2008 (CLP – Classification, labelling and packaging of substances and http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/files/gd008_en.pdf.

H319. Farligt för vattenmiljön – akut fara, kategori: akut 1. Version 2.1.

19 May 2015 Open PDF Oscail PDF 1272/20081 of the European Parliament and of the Council of 16 December 1272/2008" means Regulation (EC) No. date the 2008 EU “CLP” Regulation will become the definitive CLP legislative

1272 clp pdf

fiµ‰„”‹‡„–˜¿‰ı–‰¿‰„ˆ…Ìclp "£˜Ì˙¿„/ €`̉¿„µ´ This document contains questions and answers on Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP Regulation).

1272/2008 (CLP) & 2015/830 Page: 1 of 6 1. SECTION 1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1 Product identifier Product code(s) & Product Name 115 Anti-H Lectin 116 Anti-A1 Lectin 312 Anti-N Lectin CAS No. Mixture EINECS No. Mixture Product Description Anti-H Lectin: The CLP Regulation (for "Classification, Labelling and Packaging") is a European Union regulation from 2008, which aligns the European Union system of classification, labelling and packaging of chemical substances and mixtures to the Globally Harmonised System (GHS). Tablice su konsolidirane verzije koje uključuju snovnu Uredbu (EZ) br. 1272/2008) te njene nadopune zaključno s Uredbom (EU) 2017/776. Konsolidirana tablica 3. Priloga VI. Uredbe CLP od 1272/2008 do 1840/2018 - word. Konsolidirana Tablica 3.
Jobb arbetsförmedlingen östersund

H412. Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Extra labelling to displayExtra classification(s) to display. EUH-fraser.

Planschen kan beställas från CM-gruppen, tel: 08-50 59 33 35, e-post: kemi@cm.se. CLP-förordningen (EU-förordning 1272/2008) innehåller bestämmelser för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter, och omfattar bl.a. explosiva ämnen, blandningar och föremål.
Dishonored 2 safe codes

1272 clp pdf anticimex fuktmätning kostnad
skatteverket karlstad jobb
besiktat besiktigat
swedish curriculum
elektronisk signering årsredovisning

Page 1 Safety Data Sheet according to 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP), and GHS Printing date 18.03.2014 Revision: 03.16.2015 1 Id e ntifi cation of thesubstan /mix ur nd of ompa y/ ndertaking

““the CLP Regulation” means Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC and amending Regulation (EC) No. 1907/2006, of which Articles 6(5), EU CLP stands for the Regulation (EC) No 1272/2008 on the Classification,Labeling and Packaging of substances and mixtures. CLP introduces the United Nations globally harmonized system (UN GHS) for classification and labeling of chemicals into Europe. nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klass; ificering, märkning och förpackning av ämnen : och blandningar, ändring och upphävande av ; direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt : ändring av frordning (EG) nr 1907/2006 (CLP-frordningen). Begreppet innefattar tryckluft med minst 2 bar ; vertryck.


Korttidsanstallning
johan magnusson landvetter

Regulation 1272/2008 (CLP – Classification, labelling and packaging of substances and http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/files/gd008_en.pdf.

CLP Regulation (EC) No. 1272 / 2008 on the classification, labelling and packaging of   CLP stands for the Regulation (EC) No 1272/2008 on the Classification, Labeling and Packaging of substances and mixtures. CLP introduces the United  pdf. 7. European Chemicals Agency. Guidance on the application of the CLP criteria. Helsinki: ECHA; 2009.

CLP-förordningen innehåller regler för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. Förordningen innehåller också regler om att anmäla uppgifter för ämnen och blandningar. För att få släppa ut kemiska produkter på marknaden behöver du se till att följa dessa regler.

Expl. H200 Unstable explosive substances and mixtures under Titles III and IV of the Regulation (EC) No 1272/20081 (the CLP Regulation or “CLP”). The aim of this document is to assist manufacturers, importers, downstream users and distributors of substances and mixtures in the effective application of the CLP Regulation. (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures (the CLP Regulation or simply “CLP”), which entered into force on 20 January 2009 in the EU countries and has now relevance for European Economic Area (EEA) countries (i.e. it is implemented in the EU countries and in Norway, Iceland and Liechtenstein)1. The CLP Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging (CLP) of substances and mixtures entered into force on the 20th January 2009 and, following a phased transitional period, applies to all hazardous substances and mixtures placed on the market.

Alcohols (C12-14) ethoxylated. -. 68439-50-9. 1-10%. Eye Irrit. 2 (H319).